Skoleparate børn og børneparate skoler

I Roskilde Kommune opfatter vi ikke skoleparathed som en absolut størrelse, som barnet enten er eller ikke er. Alle dagtilbud arbejder med at gøre børnene skoleparate og alle skoler i Roskilde Kommune arbejder med at være børneparate og dermed klar til at modtage, støtte og udfordre ethvert barn, uanset dets kompetencer og potentialer.

Der er undervisningspligt for alle børn i det kalenderår, de fylder 6 år. Der kan dog i enkelte tilfælde være behov for skoleudsættelse, begrundet i barnets udvikling.

Skoleparathed må ikke betragtes som en tjekliste, der skal være opfyldt, men snarere som opmærksomhedspunkter der skal arbejdes med – og som kan styrke barnets forudsætninger for mest mulig læring og bedst mulig trivsel i skolen.

Alsidig personlig udvikling

Sproglig udvikling

Skoleparathed

Krop og bevægelse

Natur og naturfænomener

Kulturelle udtryksformer og værdier

En god skolestart for alle børn i Roskilde Kommune

    Den pædagogiske læreplan for

dagtilbud, kompetencemålene

for børnehaveklassen,

Roskilde Kommunes fælles

læringsgrundlag i dagtilbud og

skoler samt de kommunale

politikker på både dagtilbuds-

og skoleområdet skal

understøtte dagtilbuds og

skolers arbejde med at skabe

sammenhængende

læringsforløb for alle børn i dagtilbud, skoler og SFOer.

  Sociale kompetencer

 Sammenhængen er beskrevet i modellen efterfølgende. Den illustrerer sammenhængen og progressionen i børnenes læring ud fra de seks temaer i den pædagogiske læreplan i dagtilbud, nogle typiske mål for børns læring i dagtilbud samt kompetenceområder og kompetencemål i børnehaveklassen. Der er ikke lovmæssigt fastlagt kompetencemål for børn i Dagtilbudsloven, de enkelte dagtilbud formulerer selv mål for børnenes læring. I modellen er skrevet nogle typiske mål for børns læring i dagtilbud i forhold til de seks læreplanstemaer. Når børn udvikler kompetencer inden for de mål for læring i dagtilbud, vil de oftest være godt rustet til en god skolestart.